Přejít na hlavní obsah
Nakupujte online v: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU
Právo na odstoupení od smlouvy
(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný.)

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne

- na kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převzali zboží, za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto je nebo bude doručeno najednou;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem, převzali poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nám zaslat (MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg, Germany, telefonní číslo: 00 49 40 797508920, faxové číslo: 00 49 40 797508929, e-mailová adresa: info@mosafil.com ) jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách (www.mosafil.cz). Pokud této možnosti využijete, obratem vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání, než je nejlevnější standardní dodání námi nabízené). mít), neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat jako balík, a také přímé náklady na vrácení zboží, které nelze poslat jako balík. Náklady na zboží, které nelze zaslat balíkovou poštou, se odhadují maximálně na cca 130 EUR.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo vypršení platnosti

Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy

- na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo brzy překročeno;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá vliv;
- na doručování novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

U smluv zaniká právo na odstoupení předčasně

- na dodávku zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné vrátit, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;
- na dodávku zboží, pokud bylo po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání porušena.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Komu MOSAFIL GMBH, Rothenburgsorter Marktplatz 5, 20539 Hamburg / Germany, faxové číslo: 004979750829, e-mailová adresa: info@mosafil.com:

- Tímto (*) ruším mnou/ námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

– jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.